Malvorlage  Junge und Mädchen

forward


	App\Model\Entity\Image Object
(
  [id] => 3331
  [category_id] => 109
  [filename] => 3331-large.jpg
  [filesize] => 65330
  [mimetype] => image/jpeg
  [height] => 618
  [width] => 874
  [title_eng] => boy and girl in class
  [title_dut] => jongen en meisje
  [title_fre] => fille et garçon
  [title_deu] => Junge und Mädchen
  [title_spa] => Niño y niña
  [title_ita] => bimbo e bimba 
  [title_swe] => pojke och flicka i skolan
  [title_por] => menino e menina
  [title_nor] => gutt og jente i klassen
  [url_eng] => boy-and-girl-in-class
  [url_dut] => jongen-en-meisje
  [url_fre] => fille-et-garcon
  [url_deu] => junge-und-maedchen
  [url_spa] => nino-y-nina
  [url_ita] => bimbo-e-bimba
  [url_swe] => pojke-och-flicka-i-skolan
  [url_por] => menino-e-menina
  [url_nor] => gutt-og-jente-i-klassen
  [keywords_eng] => school,class,education,course,educative
  [keywords_dut] => School, educatief, werken, onderwijs, klas
  [keywords_fre] => classe
  [keywords_deu] => schule, klasse, unterricht, didaktisch
  [keywords_spa] => 
  [keywords_ita] => 
  [keywords_swe] => 
  [keywords_por] => 
  [keywords_nor] => 
  [copytext] => 
  [comment] => 
  [photo] => 
  [craft] => 
  [clipart] => 
  [craft_content_eng] => 
  [craft_content_dut] => 
  [craft_content_fre] => 
  [craft_content_deu] => 
  [craft_content_spa] => 
  [craft_content_ita] => 
  [craft_content_swe] => 
  [craft_content_por] => 
  [craft_content_nor] => 
  [craft_thumb] => 
  [craft_images] => 
  [gadget] => 
  [gadget_date] => 
  [advertisement] => 
  [weight] => -2
  [rating] => 61.6929
  [votes] => 368
  [user_id] => 0
  [google_ad_client1] => 
  [google_ad_client2] => 
  [google_ad_client3] => 
  [google_ad_client4] => 
  [author] => 
  [website] => 
  [attachment1] => 
  [attachment2] => 
  [attachment3] => 
  [attachment4] => 
  [attachment5] => 
  [attachment6] => 
  [attachment7] => 
  [attachment8] => 
  [attachment9] => 
  [attachment10] => 
  [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2005-10-10 10:10:10.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [in_titles_list] => 
  [toddlers] => 
  [editable] => 1
  [featured] => 
  [featured_date] => 
  [translated_deu] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [translated_dut] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [translated_eng] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [translated_fre] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [translated_ita] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [translated_nor] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [translated_por] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [translated_spa] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [translated_swe] => Cake\I18n\FrozenTime Object
    (
      [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
      [timezone] => UTC
      [fixedNowTime] => 
    )

  [copied] => 
  [duplicate] => 
  [Image] => Array
    (
      [id] => 3331
      [category_id] => 109
      [filename] => 3331-large.jpg
      [filesize] => 65330
      [mimetype] => image/jpeg
      [height] => 618
      [width] => 874
      [title_eng] => boy and girl in class
      [title_dut] => jongen en meisje
      [title_fre] => fille et garçon
      [title_deu] => Junge und Mädchen
      [title_spa] => Niño y niña
      [title_ita] => bimbo e bimba 
      [title_swe] => pojke och flicka i skolan
      [title_por] => menino e menina
      [title_nor] => gutt og jente i klassen
      [url_eng] => boy-and-girl-in-class
      [url_dut] => jongen-en-meisje
      [url_fre] => fille-et-garcon
      [url_deu] => junge-und-maedchen
      [url_spa] => nino-y-nina
      [url_ita] => bimbo-e-bimba
      [url_swe] => pojke-och-flicka-i-skolan
      [url_por] => menino-e-menina
      [url_nor] => gutt-og-jente-i-klassen
      [keywords_eng] => school,class,education,course,educative
      [keywords_dut] => School, educatief, werken, onderwijs, klas
      [keywords_fre] => classe
      [keywords_deu] => schule, klasse, unterricht, didaktisch
      [keywords_spa] => 
      [keywords_ita] => 
      [keywords_swe] => 
      [keywords_por] => 
      [keywords_nor] => 
      [copytext] => 
      [comment] => 
      [photo] => 
      [craft] => 
      [clipart] => 
      [craft_content_eng] => 
      [craft_content_dut] => 
      [craft_content_fre] => 
      [craft_content_deu] => 
      [craft_content_spa] => 
      [craft_content_ita] => 
      [craft_content_swe] => 
      [craft_content_por] => 
      [craft_content_nor] => 
      [craft_thumb] => 
      [craft_images] => 
      [gadget] => 
      [gadget_date] => 
      [advertisement] => 
      [weight] => -2
      [rating] => 61.6929
      [votes] => 368
      [user_id] => 0
      [google_ad_client1] => 
      [google_ad_client2] => 
      [google_ad_client3] => 
      [google_ad_client4] => 
      [author] => 
      [website] => 
      [attachment1] => 
      [attachment2] => 
      [attachment3] => 
      [attachment4] => 
      [attachment5] => 
      [attachment6] => 
      [attachment7] => 
      [attachment8] => 
      [attachment9] => 
      [attachment10] => 
      [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2005-10-10 10:10:10.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [in_titles_list] => 
      [toddlers] => 
      [editable] => 1
      [featured] => 
      [featured_date] => 
      [translated_deu] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [translated_dut] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [translated_eng] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [translated_fre] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [translated_ita] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [translated_nor] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [translated_por] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [translated_spa] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [translated_swe] => Cake\I18n\FrozenTime Object
        (
          [time] => 2011-04-06 22:57:38.000000+00:00
          [timezone] => UTC
          [fixedNowTime] => 
        )

      [copied] => 
      [duplicate] => 
    )

  [[new]] => 
  [[accessible]] => Array
    (
      [category_id] => 1
      [filename] => 1
      [filesize] => 1
      [mimetype] => 1
      [height] => 1
      [width] => 1
      [title_eng] => 1
      [title_dut] => 1
      [title_fre] => 1
      [title_deu] => 1
      [title_spa] => 1
      [title_ita] => 1
      [title_swe] => 1
      [title_por] => 1
      [title_nor] => 1
      [url_eng] => 1
      [url_dut] => 1
      [url_fre] => 1
      [url_deu] => 1
      [url_spa] => 1
      [url_ita] => 1
      [url_swe] => 1
      [url_por] => 1
      [url_nor] => 1
      [keywords_eng] => 1
      [keywords_dut] => 1
      [keywords_fre] => 1
      [keywords_deu] => 1
      [keywords_spa] => 1
      [keywords_ita] => 1
      [keywords_swe] => 1
      [keywords_por] => 1
      [keywords_nor] => 1
      [copytext] => 1
      [comment] => 1
      [photo] => 1
      [craft] => 1
      [clipart] => 1
      [craft_content_eng] => 1
      [craft_content_dut] => 1
      [craft_content_fre] => 1
      [craft_content_deu] => 1
      [craft_content_spa] => 1
      [craft_content_ita] => 1
      [craft_content_swe] => 1
      [craft_content_por] => 1
      [craft_content_nor] => 1
      [craft_thumb] => 1
      [craft_images] => 1
      [gadget] => 1
      [gadget_date] => 1
      [advertisement] => 1
      [weight] => 1
      [rating] => 1
      [votes] => 1
      [user_id] => 1
      [google_ad_client1] => 1
      [google_ad_client2] => 1
      [google_ad_client3] => 1
      [google_ad_client4] => 1
      [author] => 1
      [website] => 1
      [attachment1] => 1
      [attachment2] => 1
      [attachment3] => 1
      [attachment4] => 1
      [attachment5] => 1
      [attachment6] => 1
      [attachment7] => 1
      [attachment8] => 1
      [attachment9] => 1
      [attachment10] => 1
      [created] => 1
      [modified] => 1
      [in_titles_list] => 1
      [toddlers] => 1
      [editable] => 1
      [featured] => 1
      [featured_date] => 1
      [translated_deu] => 1
      [translated_dut] => 1
      [translated_eng] => 1
      [translated_fre] => 1
      [translated_ita] => 1
      [translated_nor] => 1
      [translated_por] => 1
      [translated_spa] => 1
      [translated_swe] => 1
      [copied] => 1
      [duplicate] => 1
      [category] => 1
      [users] => 1
      [gadgets] => 1
      [materials] => 1
    )

  [[dirty]] => Array
    (
      [height] => 1
      [width] => 1
      [Image] => 1
    )

  [[original]] => Array
    (
    )

  [[virtual]] => Array
    (
    )

  [[hasErrors]] => 
  [[errors]] => Array
    (
    )

  [[invalid]] => Array
    (
    )

  [[repository]] => Images
)
 • Malvorlage Junge und Mädchen
  Malvorlage Junge und Mädchen
 • forward
  Junge und Mädchen - Unterrichtsmaterial - Bilder für Schule und Unterricht

  Kategorie: Malvorlage Schule > Junge und Mädchen

  Bilder zum ausmalen, Malvorlagen, Ausmalbilder, Bild, Schule, Grundschule, Unterricht, Unterrichtsmaterial: Junge und Mädchen

  Schlüsselwörter: Junge und Mädchen, schule, klasse, unterricht, didaktisch,

  Image information  All images can be used for private educational, non-commercial purposes.
  For all other use see Image License and/or Terms of Use.
  Plz feel free to contact us for more information.


  All images can be used for private educational, non-commercial purposes.
  For all other use see Image License and/or Terms of Use.
  Plz feel free to contact us for more information.

  Copyright schulbilder.org